Lan eskaintzak
Eskaerak aurkezteko epea: Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratu ondoren.
Irurako Udalaren Eginkizun Anitzetako Ofizial plaza lehiaketaoposizio askez betetzeko oinarriak.
Eskaerak aurkezteko epea: Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratu ondoren.
Abenduaren 28ko 20/2021 Legearen 2. art. (oposizio-lehiaketa) eta 8. xedapen gehigarrietatik (lehiaketa) eratorritako aldi baterako enplegua egonkortzeko hautaketa prozesuak arautzeko oinarri orokorrak eta espezifikoak
Urnietako Udaleko HAZeko informatzaile lanpostua eta Irurako Udaleko Idazkaritzako administrari lanpostua oposizio-lehiaketa bidez betetzeko oinarri arautzaileak. Eskaerak aurkezteko epea: Azaroaren 3 arte, egun hau barne.