Aurrekontuak 2023

Aurrekontuak

2023ko Udal aurrekontuaren behin betiko onarpena

2023. urteari dagokion Aurrekontu Orokorra jende aurrean agerian egoteko arauzko epea igaro eta inolako erreklamazio edo oharpenik aurkeztu ez denez, aipatutako Aurrekontua behin betiko onartu da Udalbatzak 2023ko urtarrilaren 31an eginiko ez ohiko bilkuran hartutako erabakiaz.

 

Sarrerak

Kapitulua Izena Euro
1 Zuzeneko zergak 588.250€
2 Zeharkako zergak 5.000€
3 Tasak eta bestelako sarrerak 343.180€
4 Transferentzia arruntak 1.632.300€
5 Ondarezko sarrerak 1.500€
6 Inbertsio errealak inorenganatzea 0€
7 Kapital transferentziak 850€
8 Aktibo finantzarioak 0€
9 Pasibo finantzarioak 500€
  Guztira 2.571.580€

 

 

Gastuak

Kapitulua Izena Euro
1 Pertsonal-gastuak 1.002.708,49€
2 Gastuak onda. arrunt eta zerbitzu. 946.449€
3 Finantza-gastuak 10.000€
4 Transferentzia arruntak 477.182€
5 Kreditu globala 11.000€
6 Inbertsio errealak 19.240,51€
7 Kapital transferentziak 100.000€
8 Finantza aktiboak 0€
9 Finantza pasiboak 5.000€
  Guztira 2.571.580€

 

 

Informazio erlazionatua