Inscripción a la Ludoteka • Título

Inscripción a la Ludoteka

DLYFormulario

Inscripción a la Ludoteka

Haurraren datuak / Datos del/la menor

Tutorearen datuak / Datos del/a tutor/a

Informazioa bidaltzeko baimena / Autorización de envío de información

OHARRA

Baimena ematen diot Irurako Udalari norbanakoen datuak tratatzeko, Izaera Pertsonaleko Datuak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoak xedatutakoari jarraituz, baita 2016/679 Erregelamenduak (EB) 2016ko apirilaren 27koak, Europako Parlamentuarena eta Kontseiluarenak, datu pertsonalen tratamenduari eta datu horien zirkulazio askeari dagokienez pertsona fisikoak babesteari buruzkoak eta 95/46/CE Zuzentaraua indargabetzen duenak xedatutakoari ere.

Informazio gehiago nahi baduzu, (www.irura.eus) egoitza elektronikoko Izaera Pertsonaleko Datuak Babesteari eta Segurtasunari buruzko Politikaren atala kontsultatu.

 

AVISO

Autorizo al Ayuntamiento de Irura para que proceda al tratamiento de los datos de carácter personal con arreglo a lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales y en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE.

Para más información, consulte en el área de Política de Protección de Datos Personales y Seguridad en la sede electrónica (www.irura.eus).