Visor de contenido web
Noticias
Atrás

Subvenciones para el pago del agua, basura, saneamiento e Impuesto sobre Bienes Inmuebles

Convocatoria de Subvenciones a la ciudadanía para hacer frente al gasto de agua, basura, saneamiento e Impuesto sobre Bienes Inmuebles en el municipio de Irura.

04·08·2020

Dirulaguntzaren xedea

Herritarren arteko desberdintasun ekonomikoaren ondorioak arintzea da. Hori dela eta, Irurako udalak zaurgarritasun ekonomiko egoeran dauden Irurako herritarrei ura, zaborra, saneamendua eta Ondasun Higiezinen Gaineko Zergaren gastuak ordaintze ko diru-laguntza emango die.

Udalbatzak onartutako eta Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratutako udal-ordenantzaren arabera emango da.

Dirulaguntza eskatzeko bete behar diren baldintzak

Udal ordena tzako 2. artikuluan finkatutakoak.

Dirulagutzaren zenbatekoa

 • 4.000 €.
 • Partida: 1.0000.480.231.00.00.2020.

Eskaerak eta dokumentazioa

Diru-laguntza jasotzeko eskubidea dutela uste duten familiek udaletxean aurkeztu beharko dute eskaera, ondorengo agiri hauekin batera:

 • Eskatzailearen NAN, AIZ edota indarrean dagoen nortasun agiria.
 • Aurreko urteko ura, zaborra, saneamendua eta Ondasun Higiezinen Gaineko Zergaren ordainketa agiriak.
 • Familia unitatearen diru-sarrera guztiak zuritu beharko dira: nomina, agiri, ebazpen… eta zinpeko aitorpena eta langabezian daudenen Lanbideko jarraipen orria.
 • Ogasuneko aurreko urteko informazio fiskala, 25 urtetik gorako kide guztiena.
 • Ogasuneko zerga-betebeharrak egunean dituztela egiaztatuko duen agiria (eskarigilea eta bikotearena, baldin badu).
 • Eskatzailearen kontu korrontea eta titulartasuna adierazten duen bankuko agiria.

Eskatzaileak aurkeztutako agiriak osagabeak edo oinarrietan ezarritako baldintzak betetzen ez dituztela egiaztatzen denean, interesatuari dei egingo zaio hamar laneguneko epean akatsak zuzen ditzan edo beharrezko agiriak aurkezditzan, eta ohartaraziko zaio hala egingo ez balu, eskaria baliogabetua geratuko dela eta besterik gabe artxibatu egingo dela, indarrean dagoen araudiari jarraiki.

Eskaera onartu ondoren, Udalak beharrezkoak dituen agiri edo argibide guztiak eskatu ahal izango ditu.

Jarduera baterako diru-laguntza eskaera aurkezte hutsak diru-lagu tza arautzen duten oinarri hauen edukia ezag tze a eta onartzea dakar.

Eskaerak non eta noiz aurkeztu

 • Epea: 2020ko irailaren 1etik 30era.
 • Tokia: Udal honetako Harrera Bulegoan, San Migel plaza 1, 20271 Irura (Gipuzkoa) edo elektronikoki www.irura.eus helbidean.

Informazio guztia

Objeto de la subvención

Paliar las consecuencias de la desigualdad económica entre la ciudadanía. Por ello, el Ayuntamiento de Irura subvencionará a los ciudadanos de Irura que se encuentren en situación de vulnerabilidad económica para sufragar los gastos de agua, basura, saneamiento e Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

Se concederá de acuerdo con la Ordenanza municipal aprobada por el Pleno del Ayuntamiento y publicada en el BOLETÍN OFICIAL de Gipuzkoa.

Requisitos para solicitar la subvención

Los señalados en el art. 2 de la Ordenanza municipal.

Presupuesto

 • 4.000 €.
 • Partida: 1.0000.480.231

Solicitudes y documentación

Aquellas familias que consideren pueden tener derecho a la subvención, deberán presentar su solicitud en el Ayuntamiento, acompañada de la siguiente documentación:

 • DNI, NIE o cualquier otro documento de identidad en vigor del solicitante.
 • Recibos de agua, basura, saneamiento e Impuesto sobre Bienes Inmuebles del año anterior.
 • Se deberán justificar todos los ingresos de la unidad familiar: nómina, certificado, resolución… y declaración jurada y hoja de seguimiento de desempleados de Lanbide.
 • Información fiscal de Hacienda del año anterior de todos los miembros mayores de 25 años.
 • Documento acreditativo de estar al corriente de las obligaciones tributarias (del solicitante y pareja si la tiene).
 • Documento bancario donde conste el número de cuenta y titularidad del solicitante.

Cuando se comprobara que la documentación presentada por la persona solicitante es incompleta o no reúne los requisitos exigidos en las presentes Bases, se requerirá a la persona interesada para que en un plazo de diez días hábiles subsane los defectos formales o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, archivándose la solicitud sin más trámites, de acuerdo con la normativa vigente.

Una vez admitida la solicitud el Ayuntamiento podrá solicitar cuantos documentos o aclaraciones considere convenientes.

La mera presentación de solicitud de subvención para una actividad, implica el conocimiento y aceptación del contenido de las presentes bases que regulan su concesión.

Plazo y lugar de presentación de solicitudes

 • Plazo: Desde el día 1 de septiembre hasta el día 30 de septiembre de 2020
 • Lugar: En el Registro de Entrada de este Ayuntamiento sito en Plaza San Miguel 1, 20271 Irura (Gipuzkoa) o electrónicamente en www.irura.eus.

Toda la información

 

 

Descargar documento

Convocatoria [pdf]

 

Descargar documento

Ordenanzas [pdf]