Visor de contenido web
Noticias
Atrás

En marcha el último proyecto estratégico de Tolosaldea, la nueva oficina de turismo

Se ubicará en el número 10 de la Plaza Zaharra de Tolosa y tendrá como objetivo dar una mejor e integral acogida a los y las turistas.

18·01·2022

  • Tolosako Plaza Zaharreko 10.ean kokatuko da, eta turistei harrera hobe eta integralago bat ematea izango du helburu.
  • Eskualdeko marka turistiko berria ere sortu da, marketin plan berriak finkatutako ideia nagusiak abiapuntu izanda.

Martxan da Tolosaldeko Turismo bulego berria. Turistentzat eskuragarriago izan dadin, Tolosako Andre Maria Plazatik, Plaza Zaharrera lekualdatu da. Aldaketa soil bat baina gehiago da, bisitarien harrera-esperientzia hobetzeko helburua baitu.

Orain arteko balorazioen arabera, turistek zerbitzuaren egokitasuna azpimarratu dute; instalazioen, seinaleztapenaren eta kokapenaren puntuazioak ordea nabarmen egiten zuen behera. Gainera, aurreko turismo bulegoak ez zituen behar bezala betetzen irisgarritasun irizpideak, eta Itourbask, Euskadio turismo bulegoen sareko kide izateko baldintzak ere justu betetzen zituen.

Bulego berriak alor hauek guztiak hobetu nahi ditu, turistek Tolosaldean biziko duten esperientzia orokorrean positiboki eragiteko.

Turisten beharretara egokitutako bulego bat

Kokapen berriarekin, ikusgarriagoa izango da bulegoa, Tolosako bizitzaren erdigune den Zerkausitik hurbil kokatuko baita. Seinaleztapena ere nabarmen hobetu da.

Barrura begira, batik bat, instalazioak turisten egungo beharretara egokitu dira: autokontsulta gune digitala sortu da, bakoitzak dakarren gailu elektronikoak kargatzeko puntuekin. Bisitarien eskura izango den ukipen-pantailako ordenagailu bat eta informazioa hobeto komunikatzeko pantaila handi bat ere jarri dira.

Bestalde, arreta azkarreko eta arreta pertsonalizatuko guneak desberdindu dira. Azken 10 urte hauetan jaitsi egin da turismo bulegotik pasatzen den pertsona kopurua, baina pasatzen diren hauek informazio zehatzagoa eskatu eta kontsulta gehiago egiten dituzte. Kontsulta luzeagoak dituzten turista hauen erosotasuna hobetzea era bilatu da, eserlekuak ere eskainiz.

Itxura aldetik ere badu hobekuntzarik. Abegikorra izan asmoz, lurraldearen izaera helaraztea bilatu da espazioen dekorazio berritzailearekin. Egurra, harriaren grisa eta landare berdeak erabili dira, hain zuzen, gure eskualdearen erakusgarri.

  • Se ubicará en el número 10 de la Plaza Zaharra de Tolosa y tendrá como objetivo dar una mejor e integral acogida a los y las turistas.
  • También se ha renovado la marca turística, partiendo de los principales valores marcados por el nuevo Plan de Marketing.

Ya está en marcha la nueva oficina de Turismo de Tolosaldea. Con el objetivo de hacerla más accesible, se ha trasladado desde la Plaza Santa María a la Plaza Zaharra. Pero es más que un simple cambio, ya que se marca un objetivo más ambicioso: mejorar la experiencia global de acogida de los y las turistas.

Las valoraciones realizadas por los y las visitantes destacan la idoneidad en el servicio; en cambio, disminuían considerablemente las notas de las instalaciones, la señalización y la ubicación. Además, la anterior oficina de turismo no cumplía los criterios de accesibilidad, si bien lo hacía por poco en el caso de los requisitos para formar parte de Itourbask, la red de oficinas de turismo de Euskadi.

La nueva oficina pretende mejorar todas estas características para incidir positivamente en la experiencia general durante la estancia en Tolosaldea.

Una oficina adaptada a las nuevas necesidades

Con la nueva ubicación, la oficina será más visible y accesible, ya que se sitúa al lado del Tinglado, centro de la vida tolosarra. La señalización también ha mejorado notablemente.

Puertas adentro, las instalaciones se han adaptado principalmente a las necesidades actuales de los y las turistas: se ha creado un punto de autoconsulta digital, además de puntos de recarga para dispositivos electrónicos. También se ha habilitado un ordenador de pantalla táctil y una gran pantalla para una mejor comunicación.

Por otro lado, se han diferenciado los espacios de atención rápida y personalizada. En los últimos 10 años ha disminuido el número de personas que pasan por la oficina de turismo, pero estas personas solicitan información más detallada y realizan más consultas. Por lo tanto, se ha buscado mejorar la comodidad de este perfil de turistas, colocando asientos

Mejora también el aspecto de la oficina, con una acogedora decoración que busca transmitir el carácter del territorio. Para ello se han combinado madera, piedra y plantas, principales características de nuestra comarca.

Turismo bulegoa

Elkarlanaren fruitu

Tolosaldeko udal guztien apustu sendo eta bateratuaren ondorio da turismo bulego berria. Hain zuzen, udalek eskualderako estrategikoak diren proiektuak garatzeko 2013an sortu zuten IAE diru-funtsari esker egikaritu ahal izan da proiektua.

Ez hori bakarrik, Tolosako Udalarentzat ere estrategikoa izanik, bere jabetzakoa den bulegoa emakidan utzi dio Tolosaldea Garatzeni, bisitarien arreta zerbitzuak eman dezan.

Hain zuzen, turismoa “aukera bat” dela nabarmendu du Olatz Peonek: “Tolosa eta bere hiri ekonomiarentzat bisitariak garrantzia handikoak dira: ekosistema osoa indartzen laguntzen dute: merkataritza, ostalaritza, Azoka, kultura… herria bizirik mantenduz. Horregatik jardun behar dugu bat eginda. Lehiakorrak gara, kalitatezko turismo eskaintza da gurea, eta hori indartzen jarraitu behar dugu”, azaldu du Tolosako alkateak.

Juan Daniel Solana, Basquetour-eko zuzendaria eta Iker Goiria, Gipuzkoako Foru Aldundiko Turismo Zuzendaria ere izan dira inaugurazio ekitaldian, eta biek ala biek nabarmendu dute bulego berriak “bisitarien esperientzia hobetzeko egingo duen ekarpena”.

Marketin Plana, posizionamendu berria zehazteko

Turismo bulegoarena ez da IAE funtsari esker egin den turismo alorreko proiektu estrategiko bakarra. Tolosaldeko Marketin Plana ere garatu da, eskualdearen posizionamendu turistikoa definitzeko.

Modu parte-hartzailean osatu da plana, sektoreko eragile askoren eta erakundeen laguntzarekin. Denen artean, diagnosia egin ostean, aukera, mehatxu, indargune eta ahulgunean identifikatu ziren. Horien arabera finkatu zen gero marketin estrategia, helburuak, xede-publikoa, posizionamendua eta balio proposamena zehaztuz. Orain, estrategia hori jarraituz garatu beharreko ekintzak definitzea da asmoa.

Tolosaldeak, turismo iraunkorrari eta landa-turismoari dagokionez, Gipuzkoan eta Euskadin eskaintza ezagun eta balioetsia izateko ikuspegiarekin egingo da lan aurrerantzean. Bisitatu beharreko aukera lasai, autentiko eta kalitatezkoa eskaintzen du eskualdeak, bere erakargarritasun bereizgarriak gastronomia, natura eta kultura izanik. Zentzu horretan, posizionamendu hori osatzen duten balio nagusiak errespetua, benetakotasuna eta bikaintasuna direla ondorioztatu da.

Balio horiek eskualdearen bereizgarri direla nabarmendu du Iker Urruzola, Tolosaldea Garatzeneko lehendakari eta Zizurkilgo alkateak: “Turismo jasangarriari lotutako eredu bat sustatu nahi dugu. Jasangarria zentzu askotan: natura babesten duelako; bisitariak eskualdean zehar banatzen dituelako; edota bere izaera, kultura eta ohitura asko bere horretan mantetzen dituelako, bai herriguneetan baita landa-eremuan ere. Horrek benetakotasun hori ematen dio gure eskualdeari”.

Marketin planak hiru ardatz estrategiko ditu: lehiakortasuna, iraunkortasuna eta digitalizazioa, eta horietatik abiatuta 22 lan-lerro eta garatzeko 56 ekintza definitu dira. Hori aurrera eramateko 1.679.800€-ko aurrekontua izango da.

Fruto de la colaboración

La nueva oficina de turismo es fruto de la decidida y conjunta apuesta de todos los ayuntamientos de Tolosaldea. De hecho, la ejecución del proyecto ha sido posible gracias al fondo económico IAE, creado por los ayuntamientos en 2013 para el desarrollo de proyectos estratégicos para la comarca.

También es estratégico para el Ayuntamiento de Tolosa, que ha cedido la oficina, de su propiedad, a Tolosaldea Garatzen para que preste en él, el servicio de atención turística.

En concreto, Olatz Peón ha destacado que el turismo es "una oportunidad" para Tolosa y la comarca: "Tiene una gran importancia para Tolosa y su economía urbana, ya que contribuye a fortalecer todo el ecosistema: el comercio, la hostelería, el Mercado, la cultura... manteniendo vivo el pueblo. Por eso debemos actuar de la mano. Nuestra oferta turística es de calidad y debemos seguir reforzándola", ha explicado la alcaldesa de Tolosa.

Juan Daniel Solana, director de Basquetour, e Iker Goiria, director de Turismo de la Diputación Foral de Gipuzkoa, también han asistido al acto de inauguración, y ambos han destacado la "contribución" de la nueva oficina para "mejorar la experiencia de los y las visitantes"

Un Plan de Marketing para definir un nuevo posicionamiento

El de la oficina de turismo no es el único proyecto estratégico en materia turística que se ha realizado gracias al fondo IAE. También se ha desarrollado el Plan de Marketing de Tolosaldea para redefinir el posicionamiento turístico de la comarca.

El plan se ha elaborado de forma participativa, con la colaboración de numerosos agentes del sector e instituciones. Entre todos, tras el diagnóstico, se identificaron oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades. En función de ellos se fijó la estrategia de marketing, especificando los nuevos retos, el público objetivo, el posicionamiento y la propuesta de valor, además del plan de acción a seguir.

En adelante se trabajará con la perspectiva de que la oferta de Tolosaldea, en lo que respecta a turismo sostenible y rural, sea una oferta conocida y valorada a nivel de Gipuzkoa y Euskadi. La comarca ofrece una alternativa tranquila, auténtica y de calidad, con atractivos gastronómicos, naturales y culturales. En este sentido, se concluye que los principales valores que conforman este posicionamiento son el respeto, la autenticidad y la excelencia.

El presidente de Tolosaldea Garatzen y alcalde de Zizurkil, Iker Urruzola, ha destacado que estos valores son característicos de la comarca: "Queremos impulsar un modelo de turismo sostenible. Sostenible en muchos sentidos: porque protege la naturaleza, porque distribuye el flujo de visitantes a lo largo de la comarca, o porque mantiene intactos su carácter, su cultura y sus costumbres, tanto en los núcleos urbanos como en el medio rural. Eso da esa autenticidad a nuestra comarca, un aspecto muy valorado a ojos del turista".

El Plan de Marketing se estructura en tres ejes estratégicos: competitividad, sostenibilidad y digitalización, a partir de los cuales se han definido 22 líneas de trabajo y 56 acciones a desarrollar. Para llevarlo a cabo se contará con un presupuesto total de 1.679.800€.

Turismo bulegoa inaugurazioa

Marka berria, erakusleiho erakargarriago bat

Tolosaldeko Turismo Marketin Planean oinarrituriko posizionamendua lortzeko, marka turistikoa berritzea da ekintza-planean zehaztutako puntuetako bat. Aurrekoa 2005ean sortu zen, garaiko plan estrategikoari lotuta, eta berritzeko
beharra ikusi da. Modu horretara, eragile ezberdinen oniritzia lortu duen marka bat izan da, eta bere lehen isla turismo bulegoan izango du. Gerora, euskarri gehiagotan ikusi ahal izango da marka hori bera.

Turistei begirako eskualdeko informazio guztia bateratzaen duen webgune berria ere lantzen ari da, eta laster izango da erabilgarri.

La nueva marca, un escaparate más atractivo

Uno de los puntos definidos en ese plan de acción es la renovación de la marca turística. La anterior se creó en 2005, ligada al plan estratégico de la época, y se ha visto la necesidad de renovarla. De este modo, se trata de una marca que ha obtenido el beneplácito de diferentes agentes y que tendrá su primer reflejo en la oficina de turismo. Posteriormente, se aplicará en más soportes.

También se está trabajando en una nueva web que aúne toda la información relevante para quienes nos visitan y que estará disponible próximamente.

Turismo bulegoa
Turismo bulegoa