Visor de contenido web
Noticias
Atrás

Cambios en el tráfico y el aparcamiento de la plaza San Miguel

Cambios en el tráfico y aparcamiento de la plaza San Miguel mientras duren las obras del Ayuntamiento

04·01·2022

Udaletxeko obrak hastera dijoazte urtarrilaren 10ean, lan hauek irauten duten bitartean trafikoa eta aparkamenduetan eragina izango dute eta hau antolatzeko neurri bereziak hartuko dira. Obrak gutxienez 14 hilabete iraungo dute.

San Migel plazara sartzeko ohiko errepidea itxita egongo da erabat, argazkian gorriz markatutako eremuan ezingo da sartu, ezta aparkatu ere. Obrako ibilgailuak izan ezik.

San Migel plaza eta Agarre bailarako bizilagunek eta zerbitzuetako ibilgailuek soilik izango dute baimena eliz atzeko sarrera erabiltzeko. Argazkian laranjaz markatutako eremua. Kontuan izan bideo-kameraz zaindutako eremua dela eta arauhausteak zigortuak izango direla.

Udalaren gomendioa da aparkatzeko beste eremuak erabiltzea, auto pilaketak ekiditeko eta zerbitzuak, hornidurak, larrialdiko ibilgailuak e.a. beren lana erraztu ahal izateko nahiko leku izan dezaten. Kontuan izan trinketea, pilotalekua eta Sagasti kalea inguruan leku dagoela eta plazatik gertu.

Oinezkoentzako ibilbidea prestatuko da, erabili eta errespetatu seinalizazioa.

Zabor edukiontziak kale Nagusiaren ingurura pasako dira. (semaforo inguruan).

Guztion laguntzarekin, bizilagun, oinezko, erabiltzaile eta ibilgailuen arteko bizikidetza erraztuko dugu. Mesedez errespetatu seinalizazioa eta trafiko araudia.

Edozein argibide, kexa edo iradokizun egin behar izanez gero, udalarekin harremanetan jarri 943 69 13 33 telefono bidez, “idatzi udalari” atala App-an edo posta elektronikoa: irura@irura.eus erabiliz.

Irura, 2022ko urtarrilak 4a

Alkatea

El 10 de enero se procederá al inicio de las obras de la Casa Consistorial, que afectarán al tráfico y a los estacionamientos durante el tiempo que duren las obras y se adoptarán medidas especiales para su ordenación. La duración estimada de las obras será de 14 meses.

La carretera habitual de acceso a la plaza de San Miguel permanecerá totalmente cortada, no se podrá acceder ni aparcar en la zona marcada en rojo en la foto. Excepto los vehículos de la obra.

Sólo los vecinos de la plaza San Miguel y de Agarre bailara y los vehículos de servicios estarán autorizados a utilizar el acceso por la zona trasera de la iglesia. Zona marcada en naranja en la foto. Tened en cuenta que se trata de una zona vigilada con videocámara y que las infracciones serán sancionadas.

El Ayuntamiento recomienda que se utilicen otras zonas de aparcamiento para evitar aglomeraciones de vehículos y que se disponga de espacio suficiente para facilitar las tareas de los vehículos de servicios, suministros, servicios de emergencia, etc. Tened en cuenta que en el trinquete, el frontón y la calle Sagasti se encuentran cerca de la plaza.

Se habilitará un itinerario peatonal, utilizarlo y respetar la señalización.

Los contenedores de basura pasarán a las inmediaciones de la calle Mayor. (Alrededor del semáforo).

Con la ayuda de todos facilitaremos la convivencia entre vecinos, peatones, usuarios y vehículos. Por favor respete la señalización y la normativa de tráfico.

Para cualquier aclaración, queja o sugerencia, póngase en contacto con el Ayuntamiento a través del teléfono 943 69 13 33, en el apartado “escribenos” de la App o correo electrónico: irura@irura.eus erabiliz.

Irura, 4 de enero de 2022

El Alcalde