Noticias COVID-19

La Biblioteca abrirá de nuevo a partir del 8 de junio

Aviso

29·05·2020


Liburutegia irekita egongo da berriro ekainaren 8tik aurrera, egunero astelehenetik ostiralera goizez 11.00tik 13:00ra eta arratsaldez 17:00tik 19:00ra.

Segurtasun gomendioak Euskadiko Liburutegien sarean

 • Posible bada, liburuak aldez aurretik eskatu
 • Hobe bakarrik bazatoz eta liburua gordetzeko poltsa ekarri, mesedez
 • Adin txikikoak eta menpekoak bakarrik etor daitezke beste pertsona batekin batera
 • Eskuak garbitu eta maskara ekarri
 • Lurrean markatutako ibilbideak edo liburuzainen argibideak jarraitu
 • Tarte soziala errespetatu

3. Fasea: kontsultak, ikasgelak, LAM eta ekitaldi kulturalak

Fase honetan baimenduta daude ekintza hauek:

 • Liburutegian bertan kontsultak egitea eta irakurtzea.
 • Liburutegien arteko mailegua (ekainaren 15ean hasiko da).
 • Materialaren berrogeialdia, gutxienez, astebetekoa izango da.
 • Kultura-jarduerak

(Gainera, ekainaren 15ean erreserbak egiteko aukera, OPAC eta Liburubilan, berreskuratuko da.)

3. Fasea

Xedapen sorta hori 3. faserako aurreikusitako denbora-tartean egongo da indarrean; fase hori, hasiera batean, 2020ko ekainaren 8ko 00:00etan hasiko da, eta 2020ko ekainaren 21eko 00:00etan amaituko.

8. artikulua.– Kultura-esparrua.

Kulturaren esparruan, gehienez hau izango da edukiera artikulu honetan aipatzen diren jardueretarako:

 1. Liburutegiak: baimendutako edukieraren % 60 izango da gehienez edukiera, eta babes-arauak bete beharko dira eta pertsonen artean bi metroko gutxieneko tartea utzi.
  Baimenduta egongo da mailegatzea, kontsultak egitea eta han bertan irakurtzen gelditzea, bai eta ikasteko gelak zabaltzea ere. Liburutegien arteko maileguak ekainaren 15ean hasiko dira. Erabiltzaileek itzultzen dituzten gauzak, gutxienez, astebete bereizita egongo dira.
 2. Museoak eta erakustaretoak: baimendutako edukieraren % 60 izango da gehienez edukiera.
 3. Zinemak, antzokiak, auditoriumak, karpapeko zirkuak eta kultura-ekintza eta -ikuskizunetarako beste establezimendu edo guneak: baimendutako edukieraren % 60 izango da gehienez edukiera, eta jarlekuak aurrez esleituko dira. Artista-taldeei dagokienez, ikuskizunak irauten duen bitartean baimenduta egongo da interpreteen arteko interakzioa.
 4. Leku itxietako kultura-jarduerak: baimendutako edukieraren % 60 izango da gehienez edukiera, eta, betiere, laurogei lagun sartuko dira gehienez; jarlekuak aurrez esleituko zaizkie.
 5. Aire zabaleko kultur-jarduerak: baimendutako edukieraren % 60 izango da gehienez edukiera, eta, betiere, mila lagun sartuko dira gehienez; jarlekuak aurrez esleituko zaizkie, eta babes-arauak bete beharko dira eta pertsonen artean bi metroko gutxieneko tartea utzi.

 

Informazio erlazionatua

La biblioteca abrirá de nuevo del 8 de junio en adelante, todos los días de lunes a viernes, en horario de mañana 11:00 a 13:00 y de tarde de 17:00 a 19:00

Recomendaciones de seguridad en la red de Bibliotecas de Euskadi

 • Si es posible, pide antes los libros
 • Mejor si vienes solo/a y traes una bolsa para guardar el libro
 • Solo los menores y personas dependientes pueden venir acompañadas
 • Límpiate las manos y ven con mascarilla
 • Sigue los itinerarios marcados en el suelo o las indicaciones de los/las bibliotecarios/as
 • Respeta la distancia social

3ª fase: consultas, salas de estudio, PIB y actividades culturales

En esta fase están autorizadas las siguientes acciones:

 • Consulta y lectura en la propia biblioteca
 • Préstamo interbibliotecario (comenzará el 15 de junio)
 • La cuarentena del material será como mínimo de una semana.
 • Actividades culturales

(Además, el 15 de junio se recuperará la opción de hacer reservas desde el OPAC y Liburubila.)  

Fase 3

Este conjunto de disposiciones prolongará su vigencia durante el lapso temporal previsto para la fase 3 que, inicialmente, se extiende desde las 00:00 horas del día 8 de junio hasta las 00:00 horas del día 21 de junio de 2020.

Artículo 8.– Ámbito cultural.

En el ámbito cultural, el aforo máximo a respetar en las actividades que se relacionan en este artículo, será el siguiente:

 1. Bibliotecas: el aforo máximo permitido será de 60% de su capacidad autorizada, respetando las normas de protección y la distancia física interpersonal mínima de 2 metros.
  Se permitirá el préstamo, consulta y lectura en sala, así como la apertura de las salas de estudio. El préstamo inter-bibliotecario se iniciará el día 15 de junio. Los materiales devueltos por las personas usuarias, deben permanecer retirados durante al menos una semana.
 2. Museos y salas de exposiciones: el aforo máximo permitido será del 60% de su capacidad autorizada.
 3. Salas de cine, teatros, auditorios, circos de carpa, u otros establecimientos o espacios destinados a actos y espectáculos culturales: el aforo máximo permitido será del 60% de su capacidad autorizada, con butaca preasignada. En el caso de equipo artístico, se permitirá la interacción entre intérpretes durante el desarrollo del espectáculo.
 4. Actividades culturales en lugares cerrados: el aforo máximo permitido será del 60% de su capacidad autorizada, hasta un máximo de 80 personas, con butaca preasignada.
 5. Actividades culturales al aire libre: el aforo máximo permitido será del 60% de su capacidad autorizada, hasta un máximo de 1.000 personas, con asiento preasignado respetando las normas de protección y la distancia física interpersonal mínima de 2 metros.

 

Información relacionada