Visor de contenido web
Noticias
Atrás

Subvención para personas y familias con discapacidad/dependencia

Convocatoria de Subvenciones a las familias o personas interesadas con discapacidad/dependencia que requieran tratamiento.

30·09·2020

Dirulagun tza honen xedea da Irurako Udalerrian bizi diren eta desgaitasuna/mendekotasuna duten pertsonei edo hauen familiei, horretarako behar duten tratamenduaren hileko gastuaren zama arintzea.

Hori dela eta, Irurako Udalak dirulag tzak emango dizkie, 2020. urtean, desgaitasun/mendekotasun tratamendurako zentroetara joaten diren pertsonei.

Udalbatzak onartutako eta Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratutako udal-ordenantzaren arabera emango da.

Dirulaguntza eskatzeko bete behar diren baldintzak

Udal ordenantzako 2. artikuluan finkatutakoak.

Eskaerak eta dokumentazioa

 Diru-laguntza jasotzeko eskubidea dutela uste duten familiek, udaletxean aurkeztu beharko dute eskaera, ondorengo

agiri hau ekin batera:

 • Eskatzailearen NAN, AIZ edota indarrean dagoen beste edozein nortasun agiri.
 • Familia liburua.
 • Gipuzkoako Foru Aldundiko Desgaitasun edo mendekotasun agiria (udalari agiria eskuratzeko baimena emanez gero, ez da aurkeztu beharko).
 • Tratamendu beharra adierazten duen txostena, tratamendu mota adieraziz.
 • Tratamenduaren urteko aurrekontua.
 • Familia unitatearen diru-sarrera guztiak zuritu beharko dira: nomina, agiri, ebazpen… eta zinpeko aitorpena, 3. Artikuluko 3, 5, 7 irizpide kasuetan.
 • Eskatzailearen kontu korrontea eta titulartasuna adierazten duen bankuko agiria.

Eskaerak non eta noiz aurkeztu

 • Epea: urriaren 1etik 30era.
 • Tokia: Udal honetako Harrera Bulegoan, San Migel plaza 1, 20271 Irura (Gipuzkoa) edo elektronikoki www.irura.eus helbidean.

Dirulagun tza honen xedea da Irurako Udalerrian bizi diren eta desgaitasuna/mendekotasuna duten pertsonei edo hauen familiei, horretarako behar duten tratamenduaren hileko gastuaren zama arintzea.

Hori dela eta, Irurako Udalak dirulag tzak emango dizkie, 2020. urtean, desgaitasun/mendekotasun tratamendurako zentroetara joaten diren pertsonei.

Udalbatzak onartutako eta Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratutako udal-ordenantzaren arabera emango da.

Requisitos para solicitar la subvención

Los señalados en el art. 2 de la Ordenanza municipal.

Solicitudes y documentación

Aquellas familias que consideren que pueden tener derecho a la subvención, deberán presentar la solicitud en el Ayuntamiento, acompañada de la siguiente documentación:

 • DNI, NIE o cualquier otro documento de identidad en vigor del solicitante.
 • Libro de familia.
 • Certificado de discapacidad o dependencia de la Diputación Foral de Gipuzkoa (en el caso de que se autorice al ayuntamiento para obtenerlo, no será necesario aportarlo).
 • Informe que indique la necesidad de tratamiento, indicando el tipo de tratamiento.
 • Presupuesto anual del tratamiento.
 • Se deberá justificar la totalidad de los ingresos de la unidad familiar: nómina, certificado, resolución… y declaración jurada en los casos 3, 5, 7 del art. 3 sobre criterios.
 • Documento bancario donde conste el número de cuenta y titularidad del solicitante.

Plazo y lugar de presentación de solicitudes

 • Plazo: Desde el día 1 de octubre hasta 30 de octubre.
 • Lugar: En el Registro de Entrada de este Ayuntamiento sito en Plaza San Miguel 1, 20271 Irura (Gipuzkoa) o electrónicamente en www.irura.eus.

 

 

Dokumentuak deskargatu

Deiladia / Convocatoria [pdf]

 

Dokumentuak deskargatu

Adierazpena / Declaración [pdf]

 

 

Dokumentuak deskargatu

Ordenantzak [pdf]

 

Dokumentuak deskargatu

Eskaera orria / Solicitud [pdf]