Visor de contenido web
Noticias
Atrás

Ayudas para el alquiler de un local comercial a implantar en Irura. Convocatoria de 2020

Denen ezagutzan jartzen da, 2020ko otsailaren 6ko Alkatearen Dekretuaren bidez Irurako Udalak Iruran merkataritza lokal batean alokairurako dirulaguntza oinarriak onartzea erabaki zuen. / Se pone en general conocimiento que por Decreto de Alcaldía de 6 de febrero de 2020 este Ayuntamiento de Irura ha aprobado las bases de la convocatoria de ayudas para el alquiler de un local comercial a implantar en Irura.

12·02·2020

  • Onuradunak: Edonor, pertsona fisiko nahiz juridikoa.
  • Helburua: Jarduera komertziala ipintzeko Irurako lokal batean bere alokairua ordaintzeko laguntzea   eta gehiengo denboraldia 24 hilabete izanik (2020 eta 2021).
  • Eskaerak aurkezteko epea: 2020ko abenduaren 31 arte.
  • Eskaerak aurkezteko lekua: Udal honetako harrera bulegoan. Irura, San Migel plaza, 1.
  • Argibidea: Harrera bulegoan
  • Beneficiarios: Cualquier persona física o jurídica.
  • Objeto: Subvencionar el alquiler de un local en Irura para implantar una actividad comercial y por un periodo máximo de 24 meses (2020 y 2021).
  • Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 31 de diciembre de 2020.
  • Lugar de presentación: Registro de Entrada de este Ayuntamiento de Irura, Plaza San Migel, 1.
  • Información: Registro de Entrada