Visor de contenido web
Noticias
Atrás

Subvención para el alquiler de un local comercial vacío situado en Irura en 2022

Subvención a la persona emprendedora que quiera poner en marcha una nueva actividad económica para el alquiler de un local comercial vacío situado en Irura. Convocatoria de 2022.

09·02·2022

Dirulaguntzaren xedea

Iruranhutsik dagoen merkataritza lokal batean jarduera ekonomiko berri bat abian ipini nahi duen ekintzailearentzat lokalaren alokairurako dirulaguntza.

Udaleko Udalbatzak onartutako eta Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratutako Udal Ordenantzaren arabera emango da.

Dirulaguntza eskatzeko bete behar diren baldintzak

Udal ordenantzako 3. artikulua.

 • a) Jarduera motari dagokionean:
  • Txikizkako herri merkataritzako jarduerak izatea, azken bezeroarekin edo herritarrarekin harreman zuzena dutenak.
  • Pertsonei zuzendutako zerbitzuak.
  • Jarduera komertziala izanik, Udalerri honen biziberritze ekonomiko eta sozialerako lagungarria izango dela kontsideratzen den bestelako edozein jarduera.
 • b) Ekintzaile eta enpresa proiektuaren ezaugarriak.
  • Jarduera garatu ahal izateko lokalik jabetzan ez izatea.
  • Jarduera garatzeko, hutsik dagoen Irurako merkataritza lokal bat alokairuan hartzea.
  • Enpresaren langile kopurua gehienez ere 5 izatea.
  • Gorago adierazitako baldintzetakoren bat betetzen ez dituzten enpresek ehuneko 25 baino gehiagoko partaidetza zuzena nahiz zeharkakoa ez izatea bertan.
  • Jardueren gaineko Zergan alta emanda egotea.
  • Ekintzaile eta lokal jabearen artean alokairu kontratua sinatzea.
  • Jardueraren bideragarritasun ekonomikoa ziurtatzen duen proiektua landua izatea, Tolosa Garatzen S.A.-ren dagokion zerbitzuaren jarraibideak jarraituz.
  • Ekintzaileak lokal-jabearekin odolkidetasunagatik edo ezkontzagatik bigarren mailara arteko ahaidetasun harremana daukaten ezkontidearekin, ondorengoekin eta gainerako ahaideekin ahaidetasun harremanik ez izatea.
  • Foru Ogasuneko zerga betebeharretan egunean dagoela egiaztatzen duen ziurtagiria.
  • Gizarte Segurantzako Diruzaintza Orokorrarekin dituen betebeharretan egunean dagoela egiaztatzea.
 • c) Lokalaren alokairuaren ezaugarriak.
  • Lokalaren alokairuaren prezioa gehienez ere 10 €/m²ko izango da.
  • Alokairuan hartzen den lokalaren kontratuak 12 hilabeteko iraupena izan beharko du gutxienez.

Dirulagu tzaren zenbatekoa. 5.000 €

 • Partida: 1.0000.471.431.10.00.2022.

Eskaerak non eta noiz aurkeztu

 • Epea: Iragarki hau Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitara eman eta biharamunetik hasita, 2022ko abenduaren 31ra arte.
 • Tokia: Udal honetako Harrera Bulegoan, San Migel plaza 7, 20271 Irura (Gipuzkoa) edo elektronikoki www.irura.eus helbidean.

Objeto de la subvención

Subvencionar el pago del alquiler de un local comercial situado en Irura a una persona emprendedora que quiera poner en marcha una nueva actividad económica.

Se otorgará conforme a la Ordenanza Municipal aprobada por el Pleno del Ayuntamiento y publicada en EL PERIÓDICO OFICIAL DE GIPUZKOA.

Requisitos para solicitar la subvención

Artículo 3 de la Ordenanza municipal.

 • a) Respecto al tipo de actividad:
  • Que sean actividades comerciales al por menor que tengan una relación directa con el cliente último o con los vecinos del pueblo.
  • Servicios dirigidos a personas.
  • Cualquier otra actividad que, siendo de carácter comercial, sea considerada apropiada para la revitalización económica y social de este municipio
 • b) Respecto a las características de la persona emprendedora y del proyecto de empresa.
  • No disponer en propiedad de ningún local donde poder desarrollar la actividad.
  • Alquilar para el desarrollo la actividad un local comercial situado en Irura.
  • Que sean como máximo 5 las personas empleadas en la empresa.
  • Que las empresas que no cumplan alguno de los requisitos mencionados no tenga más de un 25 por ciento de participación directa o indirecta en la misma.
  • Estar dada de alta en el impuesto de actividades económicas.
  • Que se firme el contrato de alquiler entre la persona emprendedora y la propietaria del local.
  • Que se haya elaborado un proyecto que certifique la viabilidad económica de la actividad, siguiendo las pautas establecidas por el servicio correspondiente de Tolosaldea Garatzen S.A.
  • Que la persona emprendedora no tenga relación de hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad con la propietaria, sus descendientes y demás parientes.
  • Certificar que está al día en las obligaciones fiscales con la Hacienda Foral.
  • Certificar que está al día en sus obligaciones con la Tesorería General de la Seguridad Social.
 • c) Respecto a las características del alquiler.
  • Que el precio del alquiler sea como máximo de 10 €/m².
  • El contrato del local que se alquila deberá tener una duración mínima de 12 meses.

Presupuesto. 5.000 €

 • Partida: 1.0000.471.431.10.00.2022.

Plazo y lugar de presentación de solicitudes

 • Plazo: Desde el día siguiente al de la publicación de este Anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de Gipuzkoa hasta el 31 de diciembre de 2022.
 • Lugar: En el Registro de Entrada de este Ayuntamiento sito en Plaza San Miguel 7, 20271 Irura (Gipuzkoa) o electrónicamente en www.irura.eus.
 

Dokumentuak deskargatu / Descargar documentos