Visor de contenido web
Noticias
Atrás

Subvención para el alquiler de viviendas para personas jóvenes en el municipio de Irura. Convocatoria de 2022.

Subvencionar el pago del alquiler de vivienda de los jóvenes solicitantes en el municipio de Irura. Se entiende por persona joven la comprendida entre los 18 y 35 años.

09·02·2022

Dirulaguntzaren xedea

Eskaera egiten duten Irurako herriko gazteen ohiko bizilekua izango den etxebizitzaren alokairua ordaintzea. Gaztea esatean, 18 eta 35 urte bitarteko pertsona esan nahi da. Udaleko Udalbatzak onartutako eta Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratutako Udal Ordenantzaren arabera emango da.

Dirulaguntza eskatzeko bete behar diren baldintzak

  • Udal ordenantzako 4. artikuluan finkatutakoak.

Dirulaguntzaren zenbatekoa. 5.000 €

  • Partida: 1.0000.480.152.10.00.2022.

Eskaerak non eta noiz aurkeztu

  • Epea​: Iragarki hau Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitara eman eta biharamunetik hasita, 2022ko abenduaren 31ra arte.
  • Tokia​: Udal honetako Harrera Bulegoan, San Migel plaza 7,20271 Irura (Gipuzkoa) o elektronikoki www.irura.eus helbidean.

Objeto de la subvención

Subvencionar el pago del alquiler de vivienda de los jóvenes solicitantes en el municipio de Irura. Se entiende por persona joven la comprendida entre los 18 y 35 años. Se concederá de acuerdo con la Ordenanza municipal aprobada por el Pleno del Ayuntamiento y publicada en el BOLETÍN OFICIAL de Gipuzkoa.

Requisitos para solicitar la subvención

  • Los señalados en el art. 4 de la Ordenanza municipal.

Presupuesto. 5.000 €

  • Partida: 1.0000.480.152.10.00.2022.

Plazo y lugar de presentación de solicitudes

  • Plazo: Desde el día siguiente al de la publicación de este Anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de Gipuzkoa hasta el 31 de diciembre de 2022.
  • Lugar: En el Registro de Entrada de este Ayuntamiento sito en Plaza San Miguel 7, 20271 Irura (Gipuzkoa) o electrónicamente en www.irura.eus.
 

Dokumentuak deskargatu / Descargar documentos