Visor de contenido web
Noticias
Atrás

Subvención para el alquiler de viviendas para personas jóvenes en el municipio de Irura. Convocatoria de 2020

Denen ezagutzan jartzen da, Irurako Udaleko, 2020ko otsailaren 6ko Alkatearen Dekretuaren bidez, Irurako herrian gazteek etxebizitzen alokairurako dirulaguntzaren 2020ko deialdia onartu da. / Se pone en general conocimiento que por Decreto de Alcaldía de 6 de febrero de 2020, se ha aprobado la convocatoria de 2020 de ayudas para el alquiler de viviendas para los jóvenes de Irura.

12·02·2020

  • Onuradunak: 18 eta 35 urte bitartean dituzten eta Iruran erroldatuta dauden gazteak.
  • Helburua: Irurako etxebizitzen alokairuagatik diru-laguntza ematea, alokairuko prezioa hilean 600 euro baino gehiago ez bada eta gehiengo denboraldia 24 hilabete izanik (2020 eta 2021).
  • Eskaerak aurkezteko epea: 2020ko abenduaren 31 arte.
  • Eskaerak aurkezteko lekua: Udal honetako harrera bulegoan. Irura, San Migel plaza, 1.
  • Argibidea: Harrera bulegoan
  • Beneficiarios: Jóvenes empadronados en Irura de 18 a 35 años.
  • Objeto: Subvencionar el alquiler de viviendas en Irura, con un precio de alquiler  no superior a 600 euros/mensuales y por un periodo máximo de 24 meses (2020 y 2021).
  • Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 31 de diciembre de 2020.
  • Lugar de presentación: Registro de Entrada de este Ayuntamiento de Irura, Plaza San Migel, 1.
  • Información: Registro de Entrada