Visor de contenido web
Noticias
Atrás

El ayuntamiento instala detectores de humo en viviendas habitadas por ciudadanos mayores de 75 años

Han sido 7 las familias que han decidido convertirse en beneficiarias del servicio.

02·02·2022

Irurako Udalak, bigarren urtez jarraian, 75 urtetik gorako herritarrak bizi diren etxebizitzetan ke detektagailuak instalatu ditu. 7 izan dira zerbitzuaren onuradun bihurtzea erabaki duten familiak.

Arriskuak identifikatzeko asmoz, pertsonen ohiko bizilekuetan arrisku-analisiak egin dira. Horretarako, ikuskapena gidatzen lagundu zein antzeman zitezkeen datuak jasotzeko erabiliko zen tresna bat eraiki da. Hau dela eta, txosten orokor honi etxebizitza bakoitzaren arrisku-ebaluazioa eranstea erabaki da, beharrezko balorazioekin. Bisitatutako 7 etxebizitzei larrialdi kasuan ebakuazioa errazteko krokis bat egin eta etxebizitzetako suteei buruzko autobabeseko eskuliburu bat aurkezteaz gain, segurtasun pauta partikularrak azaldu zaizkie (nola jokatu sute kasuan). 

Zerbitzu honen helburua talde ahula osatzen duten ahalik eta etxebizitza gehien babestea dela ulertuz eta bereziki beraientzat zein gainontzekoentzat arrisku faktore bihurtzeko arriskua dutenenak, ezinbestekoa da arriskuak kudeatzea ebaluazioa eta kontrola batzen dituen prozesu batekin. Hartutako kontrol neurrien aldizkako egiaztapena bermatzen duen etengabeko prozesua izan behar du arriskuen ebaluazioak, hau dela eta, zerbitzuan alta berriekin batera, 24 etxebizitzetan aurreko urteetan identifikatu ziren arrisku garrantzitsuen (probabilitate haundia/ondorio kaltegarriak) zein arrisku jasanezinen (probabilitate handia/ondorio oso kaltegarria) jarraipena ere egin da.

Arriskuak kudeatzeaz gain, iaz instalatutako ke-detektagailu guztiak errebisatu dira, bateriak aldatuz, pantaila optikoen zirrikituak garbituz eta funtzionamendu egokia egiaztatzeko probak eginez.  Alta berriak eta egindako mantenuak kontutan hartuz, orain  zerbitzuan  52 etxebizitza erabiltzaile daude.

Iaz Persona Nagusien Udal Behatokia martxan jarri zela kontutan hartuz, etxebizitza guzti hauetan (52) gainera gizarte-elkarrizketa egituratuak mantendu dira zaurgarritasun egoeran aurkitzen ziren pertsonei erantzuteko eta zailtasun handiak jasaten ari direnen bizi baldintzak hobetzen saiatzeko.

Udal Behatokiaren helburu orokorrak, alde batetik, harremanetan jarri, informazioa batu eta pertsona nagusien bizitza egoera eta ezaugarriak deskribatzea da; beste alde batetik, tratu-txarren, isolamendu edo/eta abandonu egoeran/arriskuan egon litezkeen pertsonak identifikatzea; eta beste batzuen artean, ahalmen kognitiboa hondaturik duten pertsonak identifikatzea; gizarte zerbitzuekin erlazioa duten beharrizanak identifikatzea, eta beharrizan berezidun pertsonak identifikatzea.

Gizarte laguntzaileak elkarrizketatutako pertsona bakoitzaren gizarte-txosten bat egin da, etxe bakoitzean antzemandako zein adierazitako beharrizanak isladatuz.

Etorkizunera begira, Udalak garrantzitsutzat jotzen duen egitasmoa honekin jarraitzea erabaki du.

El Ayuntamiento de Irura ha instalado, por segundo año consecutivo, detectores de humo en viviendas habitadas por ciudadanos mayores de 75 años. Han sido 7 las familias que han decidido convertirse en beneficiarias del servicio.

Con el fin de identificar los riesgos, se han realizado análisis en los domicilios habituales de las personas. Para ello se ha construido una herramienta que serviría para recoger tanto los datos, como para conducir la inspección como. Por ello, se ha optado por adjuntar a este informe general la evaluación de riesgos de cada vivienda, con las valoraciones necesarias. Además de realizar un croquis para facilitar la evacuación en caso de emergencia a las 7 viviendas visitadas y presentar un manual de autoprotección sobre incendios en viviendas, se les han explicado las pautas particulares de seguridad (cómo actuar en caso de incendio).

Entendiendo que el objetivo de este servicio es proteger el mayor número posible de viviendas que forman parte de un grupo vulnerable y en especial aquellas que corren el riesgo de convertirse en factores de riesgo tanto para ellos como para el resto, es imprescindible gestionar los riesgos con un proceso que aúna evaluación y control. La evaluación de riesgos debe ser un proceso continuo que garantice la verificación periódica de las medidas de control adoptadas, por lo que junto con las nuevas altas en el servicio, se ha realizado un seguimiento tanto de los riesgos importantes (alta probabilidad/efectos adversos) como de los riesgos insostenibles (alta probabilidad/muy dañina) identificados en 24 viviendas en años anteriores.

Además de gestionar los riesgos, el año pasado se han revisado todos los detectores de humo instalados, modificando las baterías, limpiando las ranuras de las pantallas ópticas y realizando pruebas para comprobar su correcto funcionamiento. Teniendo en cuenta las nuevas altas y las manutención realizadas, ahora el servicio cuenta con 52 personas usuarias de vivienda.

Teniendo en cuenta que el año pasado se puso en marcha el Observatorio Municipal de Personas Mayores, en todas estas viviendas (52) además se han mantenido entrevistas sociales estructuradas para atender a las personas que se encontraban en situación de vulnerabilidad e intentar mejorar las condiciones de vida de quienes están pasando por grandes dificultades.

Los objetivos generales del Observatorio Municipal son, por un lado, contactar, recoger información y describir la situación y características vitales de las personas mayores; por otro, identificar a las personas que podrían encontrarse en situación de maltrato, aislamiento y/o abandono/riesgo; e identificar, entre otras, a las personas con capacidad cognitiva deteriorada; identificar las necesidades relacionadas con los servicios sociales, e identificar a las personas con necesidades especiales.

Se ha elaborado un informe social de cada una de las personas entrevistadas por el asistente social, reflejando las necesidades detectadas y expresadas en cada hogar.

De cara al futuro, el Ayuntamiento ha decidido continuar con este proyecto que considera importante.