Visor de contenido web
Noticias
Atrás

Subvenciones a familias o personas interesadas con discapacidad/dependencia que requieran tratamiento

Solicitudes y documentación

30·06·2021

Dirulaguntza honen xedea da Irurako Udalerrian bizi diren eta desgaitasuna/mendekotasuna duten pertsonei edo hauen familiei, horretarako behar duten tratamenduaren hileko gastuaren zama arintzea.

Hori dela eta, Irurako Udalak dirulaguntzak emango dizkie, 2021. urtean, desgaitasun/mendekotasun tratamendurako zentroetara joaten diren pertsonei.

Dirulaguntza eskatzeko bete behar diren baldintzak

Udal ordenantzako 2. artikuluan finkatutakoak.

Eskaerak eta dokumentazioa

Diru-laguntza jaso zeko eskubidea dutela uste duten familiek, udaletxean aurkeztu beharko dute eskaera, ondorengo agiri hauekin batera:

 • Eskatzailearen NAN, AIZ edota indarrean dagoen beste edozein nortasun agiri.
 • Familia liburua.
 • Gipuzkoako Foru Aldundiko Desgaitasun edo mendekotasun agiria (udalari agiria eskuratzeko baimena emanez gero, ez da aurkeztu beharko).
 • Tratamendu beharra adierazten duen txostena, tratamendu mota adieraziz.
 • Tratamenduaren urteko aurrekontua.
 • Familia unitatearen diru-sarrera guztiak zuritu beharko dira: nomina, agiri, ebazpen... eta zinpeko aitorpena, 3. Artikuluko 3, 5, 7 irizpide kasuetan.
 • Eskatzailearen kontu korrontea eta titulartasuna adierazten duen bankuko agiria.

Eskatzaileak aurkeztutako agiriak osagabeak edo oinarrietan ezarritako baldintzak betetzen ez dituztela egiaztatzen denean, interesatuari dei egingo zaio hamar laneguneko epean akatsak zuzen ditzan edo beharrezko agiriak aurkez ditzan, eta ohartaraziko zaio hala egingo ez balu, eskaria baliogabetua geratuko dela eta besterik gabe artxibatu egingo dela, indarrean dagoen araudiari jarraikiz.

Eskaera onartu ondoren, Udalak beharrezkoak dituen agiri edo argibide guztiak eskatu ahal izango ditu.

Jarduera baterako dirulaguntza eskaera aurkezte hutsak dirulaguntza arautzen duten oinarri hauen edukia ezagutzea eta onartzea dakar.

Eskaerak non eta noiz aurkeztu

 • Epea: uztailaren 1etik 30era.
 • Tokia: Udal honetako Harrera Bulegoan, San Migel plaza 1, 20271 Irura (Gipuzkoa) edo elektronikoki www.irura.eus helbidean.

El objeto de la presente subvención es aliviar la carga del gasto mensual del tratamiento por discapacidad/ dependencia, a personas que lo requieran o a familias de éstas, que residen en el municipio de Irura.

Por ello, el Ayuntamiento de Irura subvencionará, en el año 2021, a las personas o familias de niños/as-jóvenes que acudan a los centros de tratamiento de discapacidad/dependencia.

Requisitos para solicitar la subvención

Los señalados en el art. 2 de la Ordenanza municipal.

Solicitudes y documentación

Aquellas familias que consideren que pueden tener derecho a la subvención, deberán presentar la solicitud en el Ayuntamiento, acompañada de la siguiente documentación:

 • DNI, NIE o cualquier otro documento de identidad en vigor del solicitante.
 • Libro de familia.
 • Certificado de discapacidad o dependencia de la Diputación Foral de Gipuzkoa (en el caso de que se autorice al ayuntamiento para obtenerlo, no será necesario aportarlo).
 • Informe que indique la necesidad de tratamiento, indicando el tipo de tratamiento.
 • Presupuesto anual del tratamiento.
 • Se deberá justificar la totalidad de los ingresos de la unidad familiar: nómina, certificado, resolución... y declaración jurada en los casos 3, 5, 7 del art. 3 sobre criterios.
 • Documento bancario donde conste el número de cuenta y titularidad del solicitante.

Cuando se compruebe que la documentación presentada por la persona solicitante es incompleta o no reúne los requisitos exigidos en las presentes bases, se requerirá a la persona interesada para que en un plazo de diez días hábiles subsane los defectos formales o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, archivándose la solicitud sin más trámites, de acuerdo con la normativa vigente.

Una vez admitida la solicitud el Ayuntamiento podrá solicitar cuantos documentos o aclaraciones considere convenientes.

La mera presentación de solicitud de subvención para una actividad, implica el conocimiento y aceptación del contenido de las presentes bases que regulan su concesión.

Plazo y lugar de presentación de solicitudes

 • Plazo: desde el día 1 de julio hasta 30 de julio.
 • Lugar: en el Registro de Entrada de este Ayuntamiento sito en Plaza San Miguel 1, 20271 Irura (Gipuzkoa) o electrónicamente en www.irura.eus.
 

Descargar documentos

Anuncio BOG [pdf]

 

Informazioa deskargatu

Adierazpena [doc]

 

Informazioa deskargatu

Eskaera [doc]

 

Descargar información

Solicitud [doc]