Noticias COVID-19

Modificación del calendario fiscal del ejercicio 2020 y adopción de otras medidas tributarias

Irura, a 30 de abril de 2020

08·05·2020


Irurako Udaleko 2020ko ekitaldiko egutegi fiskala onartua izan dela..

Covid-19k sortutako larrialdi sanitarioaren egoeraren ondorioz eta Estatuak martxoaren 14ko 463/2020 Errege Dekretuaren bidez dekretatutako alarma-egoeraren adierazpenaren ondorioz, pentsatzen da beharrezkoa dela egutegi fiskala aldatzea, herritarrei eta enpresei erraztasunak emateko zergen ordainketan.

...

Erabakitzen dut

Lehena

Egutegi fiskala aldatzea, 2020ko ekitaldiari dagozkion aldizkako epemugako eta jakinarazpen kolektiboko zergak borondatez ordaintzeko epeari dagokionez

Bigarrena

Tasei eta prezio publikoei dagokienez.

  • Etxeko bilketaren zaborraren tasari dagokionez dendak, ostalariak, elkarteak eta industriak edo beste jarduerak batzuk kasuan itxi behar izan dituen epean ez da kobratuko osasun arreta egoeragatik..
  • Tasa eta prezio publikoen zerbitzu prestatzeagatik (kirol edo kultura ikastaroak, kirol instalazioaren erabilera...) kasuan itxi izan behar diren epean ez da kobratuko eta aurreratik kobratu bazen itzu liko da.

Hirugarrena

Martxoaren 24ko 1/2020 Foru Dekretu-Arauak, Covid-19 gaitzaren osasun krisiaren ondorioz zerga arloko neurri jakin batzuk onartzen dituenak, tokiko entitateentzat jarritako neurriak aplikatzea.

Laugarrena

Ebazpen hau Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratzea eta Udaleko iragarki-taulan jartzea, denek jakin dezaten.

Irura, 2020ko apirilaren 30a.
Gorka Murua Macuso, alkatea​.

Resultando que se ha aprobado el calendario fiscal de los tributos del ejercicio 2020 de este Ayuntamiento de Irura.

Resultando que, debido a la situación de emergencia sanitaria ocasionada por el Covid-19 y la declaración de estado de alarma decretada por el Estado mediante Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, se considera necesaria la modificación del calendario fiscal con la finalidad de facilitar a la ciudadanía y empresas el pago de tributos.

...

Resuelvo

Primero

Modificar el calendario fiscal en cuanto al periodo de pago en voluntaria de los tributos de vencimiento periódico y notificación colectiva correspondiente al ejercicio 2020

Segundo

En lo relativo a las tasas y servicios públicos.

  • En lo relativo a las Tasa de recogida domiciliaria de basuras no se exaccionará el periodo en que las actividades han estado suspendidas en los comercios,hostelería, sociedades e industrias y otras debido al estado sanitario de alarma.
  • En lo relativo a las tasas y precios públicos por prestación de servicios (cursillos, deportivos y culturales, usos deportivos de instalaciones...) no se exaccionará en el periodo en que las actividades han estado suspendidas y si se han abonado anteriormente se devolverán las mismas.

Tercero

Aplicar las medidas establecidas para las entidades locales en el Decreto Foral-Norma 1/2020, de 24 de marzo, por el que se aprueban determinadas medidas de carácter tributario como consecuencia de la crisis sanitaria del Covid-19.

Cuarto

Publicar el presente acuerdo en el BOLETÍN OFICIALde Gipuzkoa y en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, para general conocimiento.

Irura, a 30 de abril de 2020.
El alcalde, Gorka Murua Macuso.

 

Descargar documento

Toda la información [pdf]