Visor de contenido web
Noticias
Atrás

En 2021 se han creado un total de 28 empresas, con la colaboración de Tolosaldea Garatzen

El Departamento de Emprendimiento de Tolosaldea Garatzen ha dado a conocer el balance del pasado año.

09·02·2022

Tolosaldea Garatzenen Ekintzailetza Sailak joan den urteko balantzearen berri eman du: 127 pertsonari eman zien arreta urte osoan zehar, eta pertsona horiek aurkeztutako 36 enpresa proiektu aztertu zituen, bideragarritasun azterketa sakonak edo oinarrizko azterketa ekonomiko-finantzieroak eginez.

Aztertutako proposamen horietako 28 jarri ziren martxan garapen agentziaren laguntzari esker, eta beste bik aurtengo lehen hiruhilekoan emango dute alta. Hortaz, horrek esan nahi du artatutakoen %22ak jarri duela martxan bere enpresa ekimena.

28 enpresa sortu arren, 32 izan dira ekintzaileak, enpresa batzuk Sozietate Mugatu edo Ondasun Erkidego gisa sortu baitira. Ekintzaile horien profilari dagokionez, honako datu hauek azpimarratu daitezke:

 • 39 urteko batez besteko adina: 23 urtetik hasi eta 53 urtera arteko adin tartea izan dute ekintzaileek. 50 urtetik gorako bi pertsona izan dira, eta 25 urtez azpiko 3.
 • Generoa: parekotasuna da nagusi, 17 gizonezko eta 15 emakume.
 • Ikasketak: ekintzaileen %48k formazio ertaina du, eta %39ak goi mailakoa.
 • Lan esperientzia: Guztiek izan dute aurretik, besteentzako lan eginez.
 • Tolosan sortu da enpresa gehien, 15 guztira.

Milioitik gorako inbertsio metatua

28 proiektu horiek abian jartzeko guztira egin den inbertsioa 1.095.616,48 eurokoa izan da, proiektu bakoitzeko 39.129,16 euro, batez beste. Horrek, zuzeneko 48 lanpostu sortu ditu, batez beste enpresa bakoitzeko 1,7 lanpostu, alegia.

Inbertsioaren gehiengoa talde sustatzaileen ekarpen propioa izan da: 670.616,48 euro, %61,2. Gainerakoa, finantza erakundeetatik eskuratutako maileguei esker egin ahal izan da: 425.000 euro inguru.

Enpresen jarduera esparrua

Honakoa da enpresen sailkapena, jardueraren arabera:

 • Osasun zerbitzuak: fisioterapia zentroa, masaje zentroa, estetika zentroa, psikologia, psikoterapia, coach pertsonal zerbitzua.
 • Merkataritza: loredenda, arropa denda, bizikleta salmenta, bitxitegia, produktu kosmetiko naturalen salmenta.
 • On-line salmenta: osagarriak, arropa…
 • Autokarabanen alokairua.
 • Zerbitzuak enpresentzat: aholkulari juridikoa, ingenieritza zerbitzuak, komunikazio eta disenatzaile grafikoak, trafiker digitala, ofizina tekniko zerbitzua metal sektorerako, instalazio eta mantenimendu zerbitzuak.
 • Ostalaritza: Ostatua, Taberna, eramanteko janaria...

Tolosaldea Garatzenek doako informazio- eta aholkularitza-zerbitzua eskaintzen du, eskualdean enpresa ekimen berriak hasteko interesa duten herritarrentzat, bideragarritasun eta finantziazio aukerak landuz. Interesa izanez gero:

 • 943 654 501 telefono zenbakira deitu deitu
 • zubeldia@tolosaldea.eus helbidera idatzi
 • Lehiberri Zentrora gerturatu.

El Departamento de Emprendimiento de Tolosaldea Garatzen ha dado a conocer el balance del pasado año, en el que atendió a 127 personas a lo largo de todo el año y analizó 36 proyectos empresariales, a los que realizó estudios de viabilidad en profundidad o estudios básicos económico-financieros.

De estas propuestas analizadas se pusieron en marcha 28 empresas, gracias a la ayuda de la agencia de desarrollo y otras dos se darán de alta en el primer trimestre de este año. Esto significa que el 22% de las personas atendidas ha puesto en marcha su propia iniciativa empresarial

Aunque hayan sido 28 las empresas que se han creado, el número de personas emprendedoras asciende a 32, ya que algunas se han creado como Sociedades Limitadas o Comunidades de Bienes, con más de una persona. En cuanto a su perfil, cabe destacar los siguientes datos:

 • Media de edad, 39 años: desde los 23 hasta los 53 años. Han sido dos personas mayores de 50 años y 3 menores de 25 años.
 • Género: 17 hombres y 15 mujeres.
 • Estudios: el 48% tiene formación media y el 39% superior.
 • Experiencia laboral: todas las personas han tenido experiencia previa, trabajando para otras empresas.
 • Tolosa es el municipio donde más empresas se han creado, 15 en total.

Más de un millón de inversión acumulada

La inversión total realizada para la puesta en marcha de estos 28 proyectos ha sido de 1.095.616,48 euros, con una media de 39.129,16 euros por proyecto. Esto ha generado 48 empleos directos, con una media de 1,7 empleos por empresa.

El grueso de la inversión, el 61,2%, surge de la aportación realizada por sus promotores, con un total de 670.616,48 euros, mientras que el resto ha sido posible gracias a préstamos adquiridos de entidades financieras, que han supuesto unos 425.000 euros.

Ámbito de actuación de las empresas

La clasificación de las empresas por actividad es la siguiente:

 • Servicios sanitarios: centro de fisioterapia, centro de masajes, centro de estética, psicología, psicoterapia, servicio de coach personal.
 • Comercio: floristería, tienda de ropa, venta de bicicletas, joyería, venta de productos cosméticos naturales.
 • Venta on-line: complementos, ropa
 • Alquiler de autocaravanas.
 • Servicios a empresas: asesoría jurídica, servicios de ingeniería, comunicaciones y diseñadores gráficos, tráfico digital, servicio de oficina técnica para el sector del metal, servicios de instalación y mantenimiento.
 • Hostelería: alojamiento, bar, comida para llevar...

Tolosaldea Garatzen ofrece un servicio gratuito de información y asesoramiento a las personas interesadas en iniciar nuevas iniciativas empresariales en la comarca, analizando alternativas de viabilidad y financiación. En caso de interés:

 • Llama al teléfono 943 654 501
 • Escribe un email a zubeldia@tolosaldea.eus
 • Acude al Centro Lehiberri, en el polígono Apatta