Web edukia bistaratu

Aurrekontuak

2016ko aurrekontua

Aurrekontuak eta beraietan jarraitutako irizpideak laburki azaltzen diren testua.

 

Sarrerak

Kapitulua Izena Euro
1 Zuzeneko zergak 606.000€
2 Zeharkako zergak 20.000€
3 Tasak eta bestelako sarrerak 266.000€
4 Transferentzia arruntak 1.100.000€
5 Ondare sarrerak 16.000€
6 Inbersio errealen besterenganaketa 110.000€
7 Kapital transferentziak 500€
8 Finantza aktiboak 1.000€
9 Pasibo finantzieroak 500€
  Guztira 2.120.000€

 

Gastuak

Kapitulua Izena Euro
1 Pertsonal gastuak 822.500€
2 Ondasun arrunten erosketa 604.2000€
3 Finantza gastuak 500€
4 Transferentzia arruntak 327.800€
5 Inbertsio errealak 288.500€
6 Kapital transferentziak 75.000€
7 Finantza aktiboak 500€
8 Finantza pasiboak 1.000€
  Guztira 2.120.000€