Web edukia bistaratu

Aurrekontuak

2017ko aurrekontua

Aurrekontuak eta beraietan jarraitutako irizpideak laburki azaltzen diren testua.

 

Sarrerak

Kapitulua Izena Euro
1 Zuzeneko zergak 621.000€
2 Zeharkako zergak 30.000€
3 Tasak eta bestelako sarrerak 276.000€
4 Transferentzia arruntak 1.163.000€
5 Ondare sarrerak 16.000€
6 Inbersio errealen besterenganaketa 60.000€
7 Kapital transferentziak 0€
8 Finantza aktiboak 1.000€
9 Pasibo finantzieroak 500€
  Guztira 2.167.500€

 

Gastuak

Kapitulua Izena Euro
1 Pertsonal gastuak 847.000€
2 Ondasun arrunten erosketa 584.550€
3 Finantza gastuak 3.800€
4 Transferentzia arruntak 335.700€
5 Inbertsio errealak 319.950€
6 Kapital transferentziak 75.000€
7 Finantza aktiboak 500€
8 Finantza pasiboak 1.000€
  Guztira 2.167.500€