Berriak

Atzealdea

Obren eta Zerbitzuen Brigadarako

Eskaera-orriak aurkezteko epea 2017ko uztailaren 14an bukatuko da, egun hori barne

2017·06·28


 

 

 

IRAGARKIA

 

ANUNCIO

 

 

Udal honek erabaki hau onartu du: hautapen probetarako deialdi publikoa egitea Obren eta Zerbitzuen Brigadarako zerbitzu anitzetako peoiaren lan-poltsa sortzeko, aldi baterako zerbitzu beharrak betetzeko.

 

Este Ayuntamiento ha aprobado la convocatoria pública de pruebas selectivas para la creación de una Bolsa de Trabajo de peón de Servicios Varios en la Brigada de Obras y Servicios municipal destinada a la prestación de servicios de carácter temporal.

 

Hautagaiak, bitarteko funtzionario izendatzeko baldintza orokorrak betetzeaz gain, honako baldintza hauek bete behar ditu , beste batzuen artean:

Los candidatos, aparte de las condiciones generales para ser nombrado funcionario interino, debe de reunir las siguientes condiciones , entre otras:

 

1.-  16 urte beteak edukitzea era derrigorrez erretiratzeko adina ez gainditzea.

1.- Tener cumplidos  16 años de edad y no exceder de la edad máxima de jubilación forzosa.

 

2.- B motako gidatzeko baimena izatea.

 

2.-Estar en posesión del carnet de conducir de clase B.

 

 

Eskaera-orriak udaletxeko Erregistro Orokorrean aurkeztu beharko dira behar bezala beteta: San Migel Plaza, 1. 20271. IRURA. Telefonoa: 943-691333. Honako helbide elektronikoan ere aurkez daitezke: www.irura.eus

Las instancias se recogerán y se presentarán debidamente cumplimentadas en el Registro General de este Ayuntamiento ubicado en Plaza San Miguel, 1. 20271. IRURA. Télefono: 943691333. También en la siguiente dirección electrónica: www.irura.eus

 

 

Eskaera-orriak aurkezteko epea 2017ko uztailaren 14an bukatuko da, egun hori barne.

El plazo de presentación de instancias terminará el 14 de julio de 2017, inclusive.

 

 

Iruran, 2017ko ekainaren 28an.

 

Irura, 28 de junio de 2017

 

 

     

ALKATEA

 

Oinarriak / Bases